Naziv projekta

Struna – terminološka baza hrvatskoga strukovnog nazivlja

BIBLION – hrvatsko knjižničarsko nazivlje

Težnja za terminološkim radom u knjižničarstvu se u Hrvatskoj javlja već nakon Drugog svjetskog rata. Izlaženje časopisa Vjesnik bibliotekara Hrvatske smatra se početkom rada na tom polju. Ključan utjecaj na oblikovanje knjižničarskog nazivlja imalo je kasnijih godina sustavno prevođenje IFLA-inih standarda s engleskog na hrvatski. Ranih osamdesetih knjižničari se organizirano bave nazivljem u Radnoj grupi za terminologiju, kasnijoj Komisiji za knjižničarsko nazivlje. Projekt Katedre za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta “Tezaurus knjižničarskog nazivlja” okupio je osamdesetih godina veći broj uglednih suradnika i temeljio se na prijevodu rječnika Elizabeth A. Thompson A.L.A. Glossary of library terms iz šezdesetih godina. Nažalost zbog izrazito nepovoljnih okolnosti projekt nije mogao biti završen i rječnik izdan.

Hrvatska zaklada za znanost odobrila je projekt Hrvatsko knjižničarsko nazivlje BIBLION u sklopu projekta Izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja STRUNA-09-2017. Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci, od 28. 2. 2018. do 27. 8. 2019. godine.

Ovaj projekt financira Hrvatska zaklada za znanost.

 

Više o projektu

Projektom BIBLION predviđa se usustaviti knjižničarsko nazivlje i  obraditi oko 1500 temeljnih naziva. Suradnici na projektu će zajedno sa suradnicima terminolozima iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje obraditi pojmove iz različitih područja knjižničarstva.

Temeljni je cilj projekta izgradnja sustava hrvatskoga knjižničarskog nazivlja,  što bi u konačnici trebalo rezultirati e-rječnikom knjižničarskoga nazivlja, odnosno zbirkom knjižničarskog nazivlja unutar šire Strunine terminološke baze. Time bi se pridonijelo boljoj i preciznijoj komunikaciji unutar knjižničarske struke, ali i sporazumijevanju između srodnih struka, olakšao bi se nastavni proces, prevođenje stručne literature, te istodobno knjižničarsko nazivlje približilo zainteresiranoj javnosti. Uvelike bi se olakšao posao uredništva stručnog časopisa i stručnih izdanja koja, pri procjenjivanju o objavi pojedinog teksta, vode računa i o korištenju odgovarajućeg stručnog nazivlja. Knjižničarska je struka jedna od najizloženijih novoj informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji i zato je stalno prisiljena usvajati novo nazivlje, a često ga i odgovarajuće prilagoditi domaćim prilikama i uvjetima. Zato je ovaj projekt prilika da se postojeće nazivlje osuvremeni i stvori novo u konzultaciji s jezikoslovcima uzimajući u obzir dosadašnje terminološke aktivnosti.

Članovi ovoga projektnog tima imaju različite kompetencije koje će moći pridonijeti ostvarivanju cjelovitog projekta. Voditeljica Projekta je izv. prof. dr. sc. Daniela Živković, a suradnice su dr. sc. Sanja Brbora, Rajka Gjurković Govorčin dipl. bibl.,  prof. dr. sc. Aleksandra Horvat, mr. sc. Jelica Leščić, dr. sc. Maja Lončar, dr. sc. Dijana Machala, dr. sc. Marina Mihalić, dr. sc. Breza Šalamon-Cindori i dr. sc. Maja Živko.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ustanova je koja nosi projekt.

O projektu ukratko:

 • Natječaj HRZZ-a „Izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja” (Struna-09-2017)
 • Trajanje projekta 28. 2. 2018. – 27. 8. 2019.
 • Cilj: e-rječnik knjižničarskoga nazivlja od 1.500 naziva
 • Deset suradnika
 • Administrativni posao Filozofski fakultet u Zagrebu
 • Četiri radionice – IHJJ
 • Radni sastanci projektnog tima
 • Diseminacija rezultata
 • 43. Skupština HKD-a, Okrugli stol Predstavljanje projekta – prezentacija
 • Okrugli stol o hrvatskom knjižničarskom nazivlju, Zagreb, 2019.

Projektne aktivnosti

 1. Prva terminološka radionica održana je 25. 4. 2018. u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje s temama “Uvod u terminologiju”, “Odnos leksikologije i terminologije, te leksikografije i terminografije” i “Javno pretraživanje Strune, konzultiranje terminoloških i ostalih resursa”. Radionicu su vodili suradnici iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Na koncu se razvila rasprava koja je dala odgovor na praktična pitanja.
 2. Druga terminološka radionica održana je 25. 4. 2018. u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje s temama „Ontologija i pojmovni sustavi“, „Terminološka definicija“, „Vježba“ i „Priprema korpusa za terminološku obradu“. Radionicu su vodili suradnici iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje koji su na koncu odgovarali na pitanja suradnika.
 3. Treća terminološka radionica održana je 10. 7. 2018. u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje s temama „Dokumentiranje i usklađivanje podataka, napomene i konteksti“, „Načela odabira i tvorbe naziva“. Radionicu su vodili suradnici iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 4. Drugi radni sastanak projektnog tima održan je 2. 10. 2018. u suradnji s dr. sc. Majom Lončar.
 5. Prvi radni sastanak projektnog tima održan je 10. 7. 2018. u nastavku 3. radionice. Dogovorene su organizacijske pojedinosti odlaska suradnika na 43. Skupštinu Hrvatskog knjižničarskog društva na kojoj je predviđena diseminacija rezultata rada i upoznavanje široke stručne knjižničarske javnosti s projektom.
 6. Pregledavanje tekstova obavljeno je za potrebe traženja konteksta pojedinih naziva. Konzultirana je domaća i inozemna literatura. Suradnici su svoj rad organizirali prema potpodručjima knjižničarstva kojima se bave.
 7. Pregledavanje informacijskih izvora obavljeno je u srpnju i stvoren je popis dostupan na sučelju Strune. Suradnici su svoj rad organizirali prema potpodručjima knjižničarstva kojima se bave. U ovoj su fazi unosili nazive iz temeljnih priručnika.
 8. prof. dr. Daniela Živković i suradnici predstavili su 12.10.2018. godine Projekt Hrvatsko knjižničarsko nazivlje – BIBLION na 43. Skupštini Hrvatskog knjižničarskog društva u Opatiji (prezentacija). Znanstveni projekt Hrvatsko knjižničarsko nazivlje dobio je podršku nacionalne strukovne udruge koja će aktivnosti na projektu poticati te o njemu redovito izvještavati putem svojim komunikacijskih kanala.